Zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení a kategorie zpracovávaných osobních údajů Mgr. František Válek se sídlem Mladějovice 64, 785 01 Šternberk 1, IČ: 74762494, zapsaný v živnostenském rejstříku …

I. Základní ustanovení a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Mgr. František Válek se sídlem Mladějovice 64, 785 01 Šternberk 1, IČ: 74762494, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen „Správce“), je správcem osobních údajů jeho zákazníků či potenciálních zákazníků. Kontaktní e-mail Správce je info@bdesigner.cz, telefon: 732 209 407.

Správce ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zpracovává zejména tyto osobní údaje každého zákazníka či potenciálního zákazníka (dále jen „Zákazník“):

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • telefon,
 • údaje o společnosti či fyzické osobě (zejména fakturační adresa, korespondenční adresa, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu apod.),
 • přihlašovací údaje k webhostingovým, doménovým, marketingovým či dalším službám (administrační rozhraní webhostingu, FTP server, databáze apod.).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce zpracovává osobní údaje, které mu Zákazník poskytl/a (telefonicky, e-mailem, kontaktním formulářem na webu, osobně), nebo které Správce získal na základě plnění objednávky Zákazníkem. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje Zákazníka a údaje nezbytné pro plnění smlouvy či pro opatření před přijetím smlouvy.

Správce na svém webu www.frantisekvalek.cz rovněž používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Více o cookies, a jakým způsobem je Správce využívá, se lze dočíst zde (https://frantisekvalek.cz/cookies).

II. Zákonné důvody a účely zpracování osobních údajů

Výše uvedené údaje Správce zpracovává za těmito účely:

a) Pro účely plnění smlouvy či pro opatření před přijetím smlouvy (realizace služeb dle objednávky Zákazníka).

Při objednávce nebo poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro další vzájemnou komunikaci a úspěšné vyřízení objednávky a poskytování služeb, proto je poskytnutí osobních údajů nutným předpokladem pro případné uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Osobní údaje Zákazníka slouží Správci především jako:

 • komunikační prostředek (e-mail, telefon),
 • podklad k fakturaci služeb,
 • podklad pro sestavení smlouvy,
 • podklad pro vedení webhostingu pod účtem Správce na základě smlouvy,
 • podklad pro registraci či prodlužování domén pod účtem Správce na základě smlouvy,
 • podklad pro správu IT či jiných služeb a aplikací zákazníků,
 • a pro podobné účely.

Tyto údaje jsou Správcem zpracovány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

b) Zpracování údajů z důvodu plnění zákonných povinností (plnění daňových povinností, pro naplnění povinnosti součinnosti se státními orgány apod.). Tyto údaje jsou zpracovány po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu.

c) Pokud k tomu Zákazník udělí výslovný souhlas (znění souhlasu je definováno samostatným dokumentem – např. při potvrzení této volby v poptávkovém formuláři – https://frantisekvalek.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju), při potvrzení souhlasu na e-mail), bude Správce některé údaje zpracovávat i pro poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení či newsletterů Správcem či třetími stranami). Poskytnutí souhlasu lze kdykoliv odvolat a není podmínkou pro poskytnutí služeb dle bodu a). Odvolání souhlasu pro poskytování přímého marketingu nemá vliv na zpracovávání osobních údajů z důvodu plnění smlouvy. Pokud nebude ze strany Zákazníka realizována objednávka, pak tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let. Pokud k objednávce podle bodu a) dojde, bude Správce tyto údaje zpracovávat opět po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu. Pro poskytování přímého marketingu se zpracovávají pouze tyto údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefon, údaje o společnosti či fyzické osobě (zejména fakturační adresa, korespondenční adresa, IČ, DIČ, apod.), preference poptávaných služeb.

Pro jiné účely tyto údaje Správce nevyužívá. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.

III. Příjemci osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, IT služeb a aplikací, pokud patří mezi subjekty podílející se na dodání služeb na základě smlouvy. Může se jednat například o subjekty zajišťující služby provozování webhostingu či registraci a prodlužování domén, o subjekty zajišťující marketingové služby, případně o subdodavatele Správce (grafiky, programátory apod.), pokud daná zakázka tyto služby vyžaduje.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

IV. Práva Zákazníka

Podle zákona o ochraně osobních údajů má každý Zákazník právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat po správci aktualizaci nebo úpravu osobních údajů,
 • požadovat po správci vymazání těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V. Zabezpečení osobních údajů

Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.